Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Refer. Spraw Społecznych i Urząd Stanu Cywilnego /SS i USC/

Adres
Ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066
wew. 16  
inspektor mgr Małgorzata Duraj - Zastępca Kierownika USC, wydawanie dowodów
osobistych. obrona cywilna, akcja kurierska

wew. 17  
inspektor mgr Anna Dobija-Chmiel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierowaie pracą referatu, realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych-pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informaci Niejawnych.

wew. 35
inspektor - mgr Marzena Wilcz - ewidencja Ludności, realizacja zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu  i Senau, wyborem Prezydenta RP z wyborami samorządowymi
Fax
/33/ 4990066
Zadania
1) W zakresie ewidencji ludności w szczególności:
a) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
b) Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,
c) Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,
d) Przesyłanie na bieżąco danych do CBD oraz do Wojskowych Komend Uzupełnień,
e) Współpraca z Policją w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) W zakresie obrony cywilnej w szczególności:

a) opracowanie ibieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej Gminy,
b) prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenowej formacji OC
c) nadzór merytoryczny oraz pomoc w opracowaniu planów OC w zakładach pracy,
d) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Straostwa Powiatowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i podmiotami gospodarczymi w zakresie całości spraw z zakresu OC i ochrony ludności, opracowanie planów OC, tworzenia formacji OC
e) organizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony a także szkoleń formacji OC,
f) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiegow planowaniu i zabezpieczaniu w indywidualne środki ochrony przed skażeniami ludności oraz formacji OC własnej i zakładów pracy
g) nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w ramach powszechnej samoobrony

3) W zakresie bezpieczeństwa publicznego a w szczególności :
   
a) Prowadzeni ewidencji budowli Obrony Cywilnej ludności i załóg zakładów pracy oraz harmonogramu zaciemniania i wygaszania obiektów i ulic,
b) Przygotowywanie pod względem organizacyjno - mobilizacyjnym terenowych formacji Obrony Cywilnej,
c) Współudział w opracowywaniu planów działania na wypadek wojny i katastrof,
d) Prowadzenie akcji kurierskiej,
e) Udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
f) We współdziałaniu z organami wojewódzkimi i rejonowymi - zabezpieczenie ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia,
g) Koordynacja planów działania na wypadek wojny i katastrof,
h) Przygotowanie Urzędu na okres wojny,
i) prowadzenie spraw w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej

4) W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

a) Prowadzenie całości spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego,  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego,
b) Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
c) Załatwianie korespondencji konsularnej według właściwości
d) wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk

5) W zakresie obronnym a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej
b) prowadzenie prac reklamacyjnych mających na celu reklamowanie osób od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

6) w zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności:
a) dokonywanie ocen zagrożenia ludności i jej mienia na terenie Gminy oraz zbieranie i katalogowanie informacji w tym zakresie
b) opracowanie planów i procedur postępowania na wypadek możliwych zagrożeń
c) zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

7) Realizacja zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, wyborem Prezydenta RP, z wyborami samorządowymi


Opis
Liczba osób zatrudnionych w referacie - 3
inspektor - mgr Anna Dobija-Chmiel - Kierownik USC
inspektor - mgr Małgorzata Duraj-Zastępca Kierownika USC
inspektor- mgr Marzena Wilcz
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13965390 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony