Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ref. ogólno-organizacyjny /ORG/

Adres
Ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066
wew. 19 - inspektor mgr Bożena Szczepańczyk- obsługa sekretariatu Wójta Gminy
wew. 10 - inspektor mgr Renata Krupa - dziennik podawczy, działalność gospodarcza
wew. 29 - inspektor Barbara Kaleta - dziennik podawczy, BIP
wew. 28 - inspektor mgr Ewa Matera - obsługa Rady Gminy
wew. 20- referent Jakub Kwaśny- komputeryzacja w Urzędzie Gminy,
wew. 23-  podinspektor Stanisław Górny
Fax
/33/ 4990066  wew. 26
Zadania
Zadania:
1) W zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu:

a) Zapewnianie sprawnej organizacji oraz koordynowanie pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
b) Obsługa sekretariatu,
c) Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Urzędu, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,
d) Prowadzenie biblioteki urzędowej, archiwum zakładowego, centrali telefonicznej oraz stacji teleksowej, łączności radiofonicznej,
e) Organizacja prawidłowej i terminowej obsługi interesantów,
f) Prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej Urzędu,
g) Prowadzenie spraw dotyczących pieczęci, tablic urzędowych,  prenumeraty czasopism,
h) Prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych i sądowych,
i) Organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie,
j) Realizacja zadań dotyczących organizacji  załatwiania skarg i wniosków.
k) Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji  aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz przekazywanie ich odpowiednim jednostkom organizacyjnym do realizacji,
l) Koordynowanie współpracy Wójta Gminy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
ł) Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
m) Organizacja i spedycja poczty.
n) Prowadzenie spraw obronnych w części wynikającej z zakresu działania referatu
o) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
p) prowadzenie i aktualizacjia Biuletynu Informacji Publicznej
r) koordynowanie oraz planowanie działań i rozwoju jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice, współdziałanie z jednostkami innych OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej
s) prowadzeniecałości spraw związanych z działalnością jednostek OSP z terenu Gminy Buczkowice

2) W zakresie kadr w szczególności:

a) Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
b) Prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
c) Kontrola dyscypliny pacy w Urzędzie,
d) Organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia pracowników Urzędu
e) planowanie,organizowanie i kierowanie kontrolami w Urzędzie
     
3) W zakresie spraw administracyjno -gospodarczych:

a) Zarządzanie i utrzymanie budynku Urzędu, gospodarka lokalami biurowymi,
b) Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, zaopatrzenie materiałowo -techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
c) Obsługa ksero,
d) Prowadzenie spraw w zakresie BHP i P.Poż.w Urzędzie,
e) Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie Urzędu Gminy i wokół Urzędu.


4) W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a w szczególności :

a) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b)  Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń.

5) W zakresie obsługi Rady Gminy i jej organów:

a) Obsługa kancelaryjno -biurowa Rady Gminy oraz jej komisji, a w szczególności : opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i nadzór nad terminową ich realizacją,
b) Prowadzenie rejestru uchwał i aktów prawa miejscowego,
c) Udostępnianie obywatelom uchwał Rady Gminy Buczkowice oraz protokołów z posiedzenia Rady Gminy i komisji Rady,

6) W zakresie współpracy z organami administracji rządowej w szczególności:
 a) koordynowanie spraw związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Rad Gminy, Rad Sołeckich oraz   referendum.

7) w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności:
a) koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8) w zakresie realizacji zadań dotyczących współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie określonym przepisami prawa a w szczególności:
a) obsługa dotacji udzielanych dla Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych należących do zadań własnych Gminy.
Opis
mgr Agata Artemska - kierownik referatu
Liczba osób zatrudnionych w referacie - 6
inspektor - mgr Bożena Szczepańczyk
inspektor - mgr Renata Krupa
inspektor - Barbara Kaleta
podinspektor - mgr Ewa Matera
referent- Jakub Kwaśny
podinspektor - Stanisław Górny
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 6 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13039705 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony