Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wójt gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Zastępca Wójta
    
Jerzy Kanik


Kontakt
fax
33 499-00-66 wew.26
Telefon
33 499-00-66 wew.23
Dyżury
 
 
 
 
Kompetencje
1. Do kompetencji i obowiązków zastępcy wójta gminy należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez wójta na podstawie odrębnych upoważnień i pełnomocnictw, w tym:
 - prowadzenia  w  imieniu  wójta spraw  gminy   z  zakresu  zadań  realizowanych  przez  
 - nadzorowane  przez  zastępcę wójta referaty, samodzielne stanowiska pracy i gminne  jednostki  organizacyjne, których wykaz określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy,
 - załatwiania i podpisywania  w  imieniu wójta :
o wystąpień  kierowanych  do  rady  gminy, sołtysów, organów  administracji  rządowej     samorządowej, organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów występujących do organów gminy,
o odpowiedzi  na   interpelacje  i  zapytania  radnych, wnioski  komisji  rady oraz wystąpienia  posłów   i  senatorów,
o odpowiedzi  na  skargi  i  petycje,  
o materiałów,  w tym projektów uchwał  na  sesje  rady  gminy oraz  komisje  rady,z zakresu  zadań  realizowanych  przez  nadzorowane  przez  zastępcę wójta referaty,samodzielne stanowiska pracy i gminne  jednostki organizacyjne, o których mowa w punkcie 1a,

- załatwiania w imieniu wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z wydawaniem decyzji i postanowień oraz zaświadczeń w sprawach  
prowadzonych przez nadzorowane przez Zastępcę Wójta jednostki, referaty, samodzielne stanowiska pracy, tj.:
o Referat Spraw Społecznych i USC,
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach,

- podejmowania  wszelkich  czynności  faktycznych  i  prawnych,  mających  na  celu wykonywanie zadań realizowanych przez nadzorowane  przez podległe referaty, samodzielne stanowiska pracy
- zatwierdzania  rachunków  i  faktur  do  zapłaty do wysokości środków uchwalonych w budżecie na dany rok,

- składania  jednoosobowo  oświadczeń  woli  w  imieniu  gminy  w  zakresie  zarządu mieniem oraz zaciągania zobowiązań w  ramach  zadań   realizowanych  przez  podległe  referaty,
- wykonywania  w  imieniu wójta - zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) - następujących  czynności, w sprawach  z  zakresu prawa pracy,w stosunku do pracowników nadzorowanych przez zastępcę wójta referatów,samodzielnych stanowisk pracy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

o udzielania  urlopów,
o kierowania  na  szkolenia,  dokształcanie  i  doskonalenie    zawodowe,
o zawierania  umów  o  praktyczną  naukę  zawodów  ze  szkołami  wszystkich  typów  oraz  wyższymi  uczelniami,
o delegowania  w  sprawach  służbowych, z wyłączeniem delegacji zagranicznych,
o dokonywania - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)-okresowej oceny pracowników,

- wykonywania - zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) - zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności, związanych z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- załatwiania spraw wynikających z  ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.1330 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu  informacji sektora publicznego - decyzji o odmowie  udostępnienia  informacji  publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.1243 z późn. zm.),
- reprezentowania w imieniu wójta  przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi w sprawach ich dotyczących, z prawem   udzielania dalszych pełnomocnictw radcom prawnym i   adwokatom,
- podpisywania - w moim imieniu -  wniosków oraz umów  o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych, pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów krajowych, a także innych   dokumentów związanych z ich realizacją.

b) współdziałanie z radą gminy oraz komisjami rady w zakresie powierzonego działania;
c) przygotowywanie projektów umów w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; prowadzenie rejestru zawartych umów,
d) koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) współpraca z instytucjami, organizacjami, towarzystwami trzeźwościowymi, kulturalno-społecznymi, sportowymi, młodzieżowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
f) współpraca przy przygotowywaniu projektów gminnych aktów prawnych   w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
g) realizacja spraw z zakresu ustawy  Prawo o zgromadzeniach w zakresie dotyczącym gminy,
h) prowadzenie diagnoz i analiz problemów alkoholowych na terenie gminy Buczkowice.
i) obsługa współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.





Opis
Krótki opis osoby
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 28 listopada 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13974857 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony