Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wójt gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Sekretarz Gminy
 Agata Artemska - zdjęcie portretowe
Agata Artemska


Kontakt
Fax
/033/ 499-00-66 wew.26
Telefon
/033/ 499-00-66
wew. 19 sekretariat
Dyżury
Poniedziałek
7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 16.00
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.00
Kompetencje
Do kompetencji i obowiązków sekretarza gminy należy w szczególności:
a) organizowanie pracy urzędu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,
b) sprawowanie nadzoru nad terminowością wykonywanych zadań, w tym w szczególności w zakresie  rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
c) sprawowanie nadzoru nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej gminy i stroną internetową Urzędu , systemem informatycznym Urzędu Gminy, w tym zarządzaniem dokumentacją  w systemie EZD,
d) kierowanie pracą Referatu Ogólno - Organizacyjnego, w tym sprawowanie bieżącego nadzoru nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
  w tym nadzorowanie prowadzenia ewidencji wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy,
e) nadzorowanie przestrzegania RODO w Urzędzie,
f) sporządzanie testamentów alograficznych,
g) rozpatrywanie skargi na podległych pracowników w zakresie powierzonych spraw,
h) nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, do Rady Gminy, referendów, wyborów ławników    oraz spisów powszechnych, współpraca z biurem wyborczym,
i) koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych oraz stowarzyszeniach,
j) dokonywanie przeglądu i analizy obowiązujących aktów prawa kierownictwa wewnętrznego w zakresie organizacji urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawianie propozycji związanych z  ewentualną potrzebą ich aktualizacji,
a) przygotowywanie raportu o stanie gminy, analiz, prognoz,  programów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa zleconych przez wójta gminy.
b) koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych (adaptacyjnych) w urzędzie oraz zakup wyposażenia,  sprzętu oraz  środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań przez pracowników,
c) koordynowanie i nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych,
d) prowadzenie spraw gminy  powierzonych przez wójta gminy na podstawie odrębnych   upoważnień i pełnomocnictw
e) przygotowywanie projektów umów oraz prowadzenie rejestru zawartych umów  cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej z wyłączeniem umów w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
f) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
g) obsługa funkcjonowania targowiska w zakresie utrzymania ładu i porządku, w tym: realizacja spraw dotyczących bieżącego utrzymania boisk piłkarskich oraz Kompleksu sportowego "Przy Brzózkach" stanowiących własność Gminy Buczkowice,  
h) sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi staż dla bezrobotnych absolwentów na mocy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, osobami skierowanymi dla odbycia praktyki zawodowej oraz obsługa wniosków dotyczących organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych i interwencyjnych,

Opis
Prawnik administratywista. W dniu 30 maja 2001 roku powołana Uchwałą Rady Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 sierpnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13965499 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony