Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Akty prawne - uchwały, zarządzenia

Opis
Uchwały i zarządzenia

Inne
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowują merytoryczni pracownicy, którzy go parafują. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
Projekty uchwał Rady Gminy przygotowywane z inicjatywy Wójta Gminy - po  aprobacie Wójta  są przekazywane  pracownikowi referatu zajmującego się obsługą Rady Gminy.
Projekty uchwał Rady Gminy są przedkładane właściwym komisjom Rady Gminy  zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady.


1. Projekty aktów prawnych powinny zawierać:
· tytuł i oznaczenie rodzaju aktu prawnego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu
·podstawę prawną,
· przepisy merytoryczne,
· przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,
· przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekt aktu prawnego powinien zawierać oprócz danych określonych w pkt. 1 parafę osoby, która projekt przygotowała.  

Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniając obowiązujące przepisy, być zredagowane w sposób zrozumiały dla adresatów z zachowaniem reguł składni języka polskiego. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość i potrzebę jego wydania.  Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane w ciągu 7 dni i przedkładane  Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w przypadkach wskazanych w przepisach.  Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym rzeczowo stanowiskom pracy. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego są  przekazywane do ogłoszenia przez pracownika obsługującego Radę Gminy.
Ogłoszenie uchwał, jeżeli wymagają tego przepisy, następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy, siedzibach sołectw, a także w internecie.
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy, który udostępnia je do wglądu.

Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 24 lutego 2006
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 12979420 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony